Český překlad GNU Lesser General Public License

Převzato z http://www.gnu.cz


Tento text je neoficiálním překladem GNU Lesser General Public License (GNU LGPL). Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a nevyjadřuje právní podstatu podmínek pro šíření softwaru používajícího GNU LGPL – tomuto účelu slouží výhradně původní anglická verze GNU LGPL. Přesto doufáme, že tento překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět licenci GNU LGPL.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that use the GNU LGPL – only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GNU LPGL better.

GNU Lesser General Public License

Český překlad verze 2.1, únor 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Každému je povoleno kopírovat a šířit doslovné kopie
tohoto licenčního dokumentu, ale není dovoleno jej měnit.

[Toto je první vydaná verze Lesser GPL. Také se počítá
jako následník GNU Library Public License, verze 2, odtud
číslo verze 2.1.]

Úvod

Licence pro většinu softwaru jsou navrženy tak, aby vám sebraly svobodu sdílet ho a měnit. Naproti tomu GNU General Public Licenses jsou určeny k tomu, aby vám svobodu sdílet a měnit svobodný software zaručovaly – s cílem zajistit, že software bude svobodný pro všechny jeho uživatele.

Tato licence, Lesser General Public License, se vztahuje na některé softwarové balíčky se zvláštním určením – typicky knihovny – od Free Software Foundation a dalších autorů, kteří se rozhodnou ji použít. Použít ji můžete i vy, ale doporučujeme vám, abyste si na základě dalšího výkladu nejprve důkladně rozmysleli, zda je v tom kterém případě lepší strategií použít tuto licenci, anebo běžnou General Public License.

Mluvíme-li o svobodném softwaru, máme na mysli svobodu používání, nikoli cenu. Naše General Public Licenses jsou navrženy tak, aby zajišťovaly, že budete mít svobodu šířit kopie svobodného softwaru (a tuto službu si zpoplatnit, budete-li chtít); že dostanete zdrojový kód nebo budete mít možnost si ho pořídit; že můžete daný software měnit a používat jeho části v nových svobodných programech; a že vám bude oznámeno, že tyto věci můžete dělat.

Abychom mohli ochránit vaše práva, musíme vytvořit omezení, která znemožní distributorům vám tato práva upírat nebo žádat po vás, abyste se těchto práv vzdali. Pokud šíříte kopie knihovny nebo ji upravujete, mění se pro vás tato omezení v určité závazky.

Například, jestliže šíříte kopie knihovny, ať už gratis nebo za peníze, musíte příjemcům poskytnout všechna práva, která my poskytujeme vám. Musíte zajistit, aby i oni dostali nebo měli možnost pořídit si zdrojový kód. Pokud s knihovnou sestavujete další kód, musíte dát příjemcům k dispozici kompletní objektové soubory, aby poté, co provedou v knihovně změny a znovu ji zkompilují, mohli tyto objektové soubory s knihovnou opět sestavit. A musíte jim ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.

Vaše práva chráníme metodou sestávající ze dvou kroků: (1) Opatříme knihovnu copyrightem a (2) nabídneme vám tuto licenci, která vám poskytuje zákonné povolení knihovnu kopírovat, šířit a/nebo upravovat.

Abychom ochránili každého distributora, chceme zajistit, aby bylo velmi jasné, že na svobodné knihovny se nevztahuje žádná záruka. Také pokud knihovnu upraví někdo jiný a předá ji dál, měli by příjemci vědět, že to, co mají, není původní verze, aby problémy, které by mohli způsobit druzí, nekazily pověst původního autora.

Nakonec, neustálou hrozbu pro existenci jakéhokoli svobodného programu představují softwarové patenty. Přejeme si zajistit, aby žádná firma nemohla účinně omezovat uživatele svobodného programu tím, že od držitele patentu získá restriktivní licenci. A proto trváme na tom, že jakákoli patentová licence získaná pro určitou verzi knihovny musí být v souladu s úplnou svobodou používání, specifikovanou v této licenci.

Na většinu softwaru GNU, včetně některých knihoven, se vztahuje obyčejná GNU General Public License. Tato licence, GNU Lesser General Public License, se vztahuje na některé určené knihovny a je úplně jiná než obyčejná General Public License. Tuto licenci použijeme pro určité knihovny, abychom je povolili sestavovat s nesvobodnými programy.

Když se nějaký program sestaví s knihovnou, ať už staticky nebo za použití sdílené knihovny, je kombinace těchto dvou z právního hlediska kombinovaným dílem, odvozeninou původní knihovny. Obyčejná General Public License proto dovoluje takové sestavení pouze tehdy, vyhoví-li celá kombinace jejím měřítkům svobody. Lesser General Public License stanovuje pro sestavování jiného kódu s knihovnou volnější měřítka.

Této licenci říkáme "Lesser" (menší) General Public License proto, že pro ochranu svobody uživatele dělá méně (less) než obyčejná GNU General Public License. Také vývojářům dalšího svobodného softwaru poskytuje méně výhod oproti konkurenčním nesvobodným programům. Tyto nevýhody jsou důvodem, proč pro mnoho knihoven používáme obyčejnou GNU General Public License. Nicméně za určitých zvláštních okolností tato menší licence přináší výhody.

Například, ač zřídka, se může vyskytnout zvláštní potřeba podpořit co nejmasovější používání určité knihovny, aby se tato stala de facto standardem. K dosažení toho je nutné umožnit využití knihovny i pro nesvobodné programy. Častějším případem je, že určitá svobodná knihovna má stejnou funkci, jako běžněji používané nesvobodné knihovny. V tomto případě se omezením svobodné knihovny výhradně pro svobodné programy dá získat jen málo, proto použijeme Lesser General Public License.

V jiných případech povolení používat určitou knihovnu v nesvobodných programech umožní používat spoustu svobodného softwaru většímu počtu lidí. Například, povolení používat knihovnu GNU C v nesvobodných programech umožňuje mnohem více lidem používat celý operační systém GNU a rovněž tak jeho variantu, operační systém GNU/Linux.

Ačkoli Lesser General Public License chrání svobodu uživatelů méně, zajišťuje, že uživatel programu, který byl sestaven s danou knihovnou, bude mít svobodu a finanční prostředky potřebné pro provozování tohoto programu i při používání modifikované verze knihovny.

Dále uvádíme přesné podmínky pro kopírování, šíření a úpravy. Dávejte si dobrý pozor na rozdíl mezi "dílem založeným na knihovně" a "dílem, které používá knihovnu". První obsahuje kód odvozený z knihovny, druhé se musí použít s knihovnou, aby mohlo běžet.

PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, ŠÍŘENÍ A ÚPRAVY

0. Tato licenční smlouva se vztahuje na jakoukoli softwarovou knihovnu nebo jiný program obsahující vyrozumění vložené držitelem autorských práv nebo jinou oprávněnou stranou, kde stojí, že daný software smí být šířen v souladu s podmínkami této Lesser General Public License (jinými slovy "této licence"). Každý držitel licence je oslovován "vy".

"Knihovna" znamená sbírku softwarových funkcí a/nebo dat připravených tak, aby mohly být vhodně sestavovány s aplikačními programy (jež některé tyto funkce a data využívají) za účelem vytvoření spustitelných souborů.

Dále v textu se "Knihovna" týká jakékoli knihovny nebo díla, které jsou šířeny za těchto podmínek. "Dílo založené na Knihovně" znamená Knihovna, nebo jakékoli dílo odvozené pod ochranou autorského zákona: jinými slovy dílo obsahující Knihovnu nebo její část beze změn, nebo s úpravami a/nebo přímo přeloženou do jiného jazyka. (Odtud dál se překlad zahrnuje bez omezení do termínu "úprava".)

"Zdrojový kód" k dílu znamená podoba díla upřednostňovaná pro provádění úprav na něm. U knihovny úplný zdrojový kód znamená všechen zdrojový kód pro všechny moduly, které knihovna obsahuje, plus jakékoli přidružené soubory s definicemi rozhraní plus skripty používané pro řízení kompilace a instalace knihovny.

Na činnosti jiné než kopírování, šíření a upravování se tato licence nevztahuje; jsou mimo její rozsah platnosti. Na provozování programu využívajícího Knihovnu se nekladou žádná omezení a výstupu takového programu se licence týká jen v případě, že představuje dílo založené na Knihovně (nezávisle na použití Knihovny nástrojem pro jeho psaní). Zda je tomu tak, záleží na tom, co dělá Knihovna a co dělá program, který Knihovnu využívá.

1. Doslovné kopie zdrojového kódu knihovny smíte kopírovat a šířit tak, jak je dostanete, na jakékoli médiu za předpokladu, že na každé kopii viditelně a vhodně zveřejníte vyrozumění o autorských právech a popření záruky; necháte beze změny všechna vyrozumění související s touto licencí a absencí jakékoli záruky; a spolu s Knihovnou budete šířit kopii této licence.

Za kopírování jako fyzický úkon si smíte účtovat poplatek a dle svého uvážení smíte nabízet výměnou za poplatek záruční ochranu.

2. Svou kopii nebo kopie Knihovny nebo jakékoli její části smíte upravovat, tedy utvářet dílo založené na Knihovně, a tyto úpravy nebo dílo kopírovat a šířit v souladu s podmínkami z oddílu 1 výše za předpokladu, že také vyhovíte všem těmto podmínkám:

(Kupříkladu posláním knihovní funkce pro výpočet druhé odmocniny je, aby byla naprosto jasně definovaná nezávisle na aplikaci. Pododdíl 2d tedy předepisuje, že jakákoli aplikací dodaná funkce nebo tabulka musí být volitelná: I když ji aplikace nedodá, funkce pro výpočet druhé odmocniny musí pořád počítat druhou odmocninu.)

Tyto požadavky se vztahují na upravené dílo jako celek. Pokud identifikovatelné oddíly tohoto díla nejsou odvozeny od Knihovny a lze je samy rozumně považovat za nezávislá a samostatná díla, pak když je šíříte jako samostatná díla, tato licence a její podmínky se na ně nevztahují. Ale pakliže stejné oddíly šíříte jako součást celku, kterým je dílo založené na Knihovně, musí šíření tohoto celku probíhat na základě podmínek této licence, a platnost toho, co povoluje jiným držitelům licence, se rozšiřuje na úplný celek, a tím na každou část bez ohledu na to, kdo ji napsal.

Účelem tohoto oddílu tedy není dovolávat se práv nebo zpochybňovat vaše práva na dílo, které jste napsali pouze vy; účelem je uplatňovat právo regulovat šíření odvozených nebo společných děl založených na Knihovně.

Mimoto, pouhé seskupení jiného díla nezaloženého na Knihovně spolu s Knihovnou (nebo dílem založeným na Knihovně) na jedno úložné či distribuční médium neznamená, že by se na ono jiné dílo pak vztahovala tato licence.

3. Můžete se rozhodnout použít pro danou kopii Knihovny místo této licence podmínky obyčejné GNU General Public License. Abyste to mohli udělat, musíte pozměnit všechna vyrozumění související s touto licencí tak, aby se odvolávala na obyčejnou GNU General Public License ve verzi 2, a ne na tuto licenci. (Pokud se objevila novější verze obyčejné GNU General Public License než 2, pak můžete namísto ní uvést tuto novější verzi, pokud chcete.) Žádné další změny v těchto vyrozuměních nedělejte.

Jakmile je tato změna v dané kopii provedena, je pro ni neodvolatelná, a tak pro všechny následné kopie a díla odvozená od této kopie platí obyčejná GNU General Public License.

Tato možnost je užitečná, jestliže si přejete zkopírovat část kódu Knihovny do programu, který není knihovnou.

4. Knihovnu (nebo její část či podle oddílu 2 dílo od ní odvozené) v objektovém kódu nebo ve spustitelné podobě smíte kopírovat a šířit v souladu s podmínkami z oddílů 1 a 2 výše za předpokladu, že k ní přiložíte úplný příslušný strojově čitelný zdrojový kód, který podle podmínek z oddílů 1 a 2 výše musí být šířen na médiu obvykle používaném pro výměnu softwaru.

Pokud se šíření objektového kódu provádí tak, že se nabídne přístup ke kopírování ze stanoveného místa, pak požadavku na šíření zdrojového kódu vyhovíte tím, že nabídnete obdobný přístup ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, a to i přesto, že nenutíte třetí strany kopírovat zdrojový kód spolu s objektovým kódem.

5. Program, který neobsahuje žádnou odvozeninu od jakékoli části Knihovny, ale tím, že se s Knihovnou kompiluje nebo sestavuje, je určen k práci s ní, se nazývá "dílo, které používá Knihovnu". Takové dílo samo o sobě není dílem odvozeným od Knihovny, a proto nespadá do rozsahu platnosti této licence.

Avšak sestavením "díla, které používá Knihovnu" s Knihovnou vznikne spustitelný soubor, který je spíše odvozeninou od Knihovny (protože používá části Knihovny), než "dílem, které používá Knihovnu". Proto se tato licence tohoto spustitelného souboru týká. Podmínky pro šíření těchto spustitelných souborů stanovuje oddíl 6.

Pokud "dílo, které používá Knihovnu" používá obsah hlavičkového souboru, který je součástí knihovny, objektový kód pro toto dílo může být dílem odvozeným od knihovny, i když zdrojový kód jím není. Zda je tomu tak, je obzvláště významné, jestliže lze dílo sestavit i bez Knihovny nebo dílo samo je knihovna. Práh pro stanovení, zda tomu tak je, zákon přesně nedefinuje.

Používá-li takový objektový soubor jen numerické parametry, rozvržení a přístupové modifikátory datových struktur, a malá makra a malé inline funkce (o deseti a méně řádcích), pak se na použití tohoto objektového souboru nevztahuje žádné omezení bez ohledu na to, zda jde z právního hlediska o odvozené dílo. (Spustitelné soubory obsahující tento objektový kód plus části Knihovny budou stále spadat pod oddíl 6.)

Jinak, je-li dílo odvozeninou od Knihovny, smíte objektový kód šířit v souladu s podmínkami uvedenými v oddílu 6. Jakékoli spustitelné soubory obsahující toto dílo rovněž spadají pod oddíl 6, ať už jsou nebo nejsou sestaveny přímo s Knihovnou samou.

6. Výjimkou z výše uvedených oddílů je, že také smíte zkombinovat nebo sestavit "dílo, které používá Knihovnu" spolu s Knihovnou, čímž vznikne dílo obsahující části Knihovny, a šířit toto dílo za podmínek, které uznáte za vhodné, za předpokladu, že tyto podmínky zákazníkovi dovolují upravit si dílo pro vlastní použití a pro odlaďování takovýchto úprav provádět reverzní inženýrství.

Ke každé kopii výsledného díla musíte poskytnout dobře viditelné vyrozumění, že je v něm použita Knihovna a že na Knihovnu a na její používání se vztahuje tato licence. Musíte také přiložit kopii této licence. Jestliže dílo za běhu zobrazuje vyrozumění o autorských právech, musíte mezi ně zahrnout vyrozumění o autorských právech ke Knihovně a rovněž odkaz směrující uživatele ke kopii této licence. Musíte též udělat jednu z těchto věcí:

7. Knihovní prostředky, které jsou dílem založeným na Knihovně, smíte umístit do jedné knihovny spolu s jinými knihovními prostředky, na které se tato licence nevztahuje, a takovouto kombinovanou knihovnu smíte šířit za předpokladu, že samostatné šíření původního díla založeného na Knihovně a stejně tak ostatních knihovních prostředků je umožněno jinak a že uděláte tyto dvě věci:

8. Knihovnu nesmíte kopírovat, upravovat, udělovat na ni licenci, sestavovat nebo šířit jinak, než je výslovně stanoveno touto licencí. Jakákoli snaha kopírovat, upravovat, udělovat licenci na, sestavovat nebo šířit Knihovnu jinak je neplatná a automaticky vás zbavuje práv daných touto licencí. Nicméně stranám, které od vás obdržely kopie nebo práva podle této licence, nebudou jejich licence vypovězeny, dokud se jimi tyto strany budou v plném rozsahu řídit.

9. Protože jste tuto licenci nepodepsali, nežádá se po vás, abyste ji přijali. Avšak povolení upravovat nebo šířit Knihovnu nebo díla od ní odvozená nikde jinde nedostanete. Pokud tuto licenci nepřijmete, jsou takové činnosti zákonem zapovězeny. Proto úpravou nebo šířením Knihovny (nebo jakéhokoli díla založeného na Knihovně) dáváte najevo, že tuto licenci se všemi jejími podmínkami pro kopírování, šíření či úpravy Knihovny nebo děl na ní založených přijímáte, abyste tak mohli činit.

10. Pokaždé, když budete Knihovnu (nebo jakékoli dílo založené na Knihovně) šířit dále, příjemce automaticky od původního poskytovatele obdrží licenci na kopírování, šíření, sestavování nebo upravování Knihovny podléhající těmto podmínkám. Na uplatňování zde zaručených práv příjemci nesmíte uvalit žádná další omezení. Nejste odpovědní za prosazování, aby třetí strany tuto licenci dodržovali.

11. Jestliže jsou vám v důsledku soudního rozsudku nebo obvinění z nerespektování patentu či z jakéhokoli jiného důvodu (bez omezení na otázku patentů) uloženy podmínky (ať už soudním příkazem, dohodou nebo jinak), které jsou v rozporu s podmínkami této licence, od podmínek této licence vás neosvobozují. Nemůžete-li provádět šíření tak, abyste dostáli svým povinnostem daným touto licencí a současně jakýmkoli dalším relevantním povinnostem, nesmíte Knihovnu šířit vůbec. Pokud by například všem, kdo od vás přímo nebo nepřímo dostali kopii, neumožňovala nějaká patentová licence další šíření knihovny, aniž by museli zaplatit licenční poplatek, pak by jediným způsobem, jak neporušit ani patentovou ani tuto licenci, bylo se šíření Knihovny úplně zdržet.

Je-li za jakýchkoli zvláštních okolností kterákoli část tohoto oddílu neplatná nebo nevynutitelná, bude platit zbytek tohoto oddílu, a za jiných okolností bude platit tento oddíl celý.

Účelem tohoto oddílu není navádět vás k nerespektování jakýchkoli patentů nebo jiných nároků na vlastnická práva ani ke zpochybňování oprávněnosti jakýchkoli takovýchto nároků; jediným účelem tohoto oddílu je ochraňovat celistvost systému šíření svobodného softwaru, realizovaného praktikováním veřejných licencí. Mnoho lidí štědře přispělo k pestrému výběru softwaru, který je šířen prostřednictvím tohoto systému, s důvěrou v důsledné používání tohoto systému; rozhodnutí, zda je ochoten šířit software prostřednictvím jakéhokoli jiného systému, je na autorovi/dárci, a držitel licence nemůže nikomu vnucovat své rozhodnutí.

V tomto oddílu chceme důkladně vyjasnit, co je, jak se předpokládá, důsledkem zbytku této licence.

12. Pokud šíření a/nebo používání Knihovny v určitých zemích omezují buďto patenty, nebo skutečnost, že na použitá rozhraní existují autorská práva, smí původní držitel autorských práv, který pro Knihovnu použije tuto licenci, přidat výslovné omezení vylučující šíření v takových zemích, aby bylo šíření dovoleno pouze v rámci zemí, jež jím nebyly vyloučeny. V takovém případě se omezení zahrne do této licence, jako by bylo uvedeno v jejím textu.

13. Nadace Free Software Foundation může čas od času publikovat zrevidované a/nebo nové verze Lesser General Public License. Takovéto nové verze budou svým duchem podobné současné verzi, ale mohou se lišit v detailech, které se budou zaměřovat na nové problémy nebo záležitosti.

Každé verzi licence je dáno rozlišovací číslo verze. Jestliže Knihovna stanoví, že se na ni vztahuje konkrétní číslo verze této licence "nebo jakákoli další verze", můžete se řídit buď podmínkami uvedené verze, anebo podmínkami jakékoli další verze, kterou vydala nadace Free Software Foundation. Pokud Knihovna číslo verze licence neuvádí, můžete si vybrat jakoukoli verzi, kterou nadace Free Software Foundation kdy vydala.

14. Přejete-li si zahrnout části Knihovny do jiných svobodných programů, jejichž distribuční podmínky jsou se zde uváděnými podmínkami neslučitelné, napište dotyčnému autorovi a požádejte ho o svolení. Co se týče softwaru, na který má autorská práva nadace Free Software Foundation, pište na Free Software Foundation; někdy v takovém případě udělujeme výjimky. Naše rozhodnutí se řídí dvěma cíli: Uchovat svobodný statut všech odvozenin našeho svobodného softwaru a prosazovat sdílení a znovuvyužívání softwaru všeobecně.

ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE

15. PROTOŽE SE NA KNIHOVNU UDĚLUJE BEZPLATNÁ LICENCE, NEVZTAHUJE SE NA NI V MÍŘE TOLEROVANÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ŽÁDNÁ ZÁRUKA. POKUD NEBYLO PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A/NEBO JINÉ STRANY POSKYTUJÍ KNIHOVNU "TAK, JAK JE" BEZ JAKÉHOKOLI DRUHU ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VEŠKERÁ RIZIKA, CO SE KVALITY A FUNGOVÁNÍ KNIHOVNY TÝČE, NA SEBE BERETE VY. PAKLIŽE BY SE UKÁZALO, ŽE KNIHOVNA JE VADNÁ, UHRADÍTE NÁKLADY NA VEŠKEROU POTŘEBNOU ÚDRŽBU A OPRAVY.

16. ŽÁDNÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SMÍ KNIHOVNU UPRAVOVAT A/NEBO ŠÍŘIT DÁLE, JAK JE POVOLENO VÝŠE, SE VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, NENÍ-LI TO VYŽADOVÁNO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, NEBUDE ZODPOVÍDAT ZA ŠKODY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI OBECNÝCH, MIMOŘÁDNÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ KNIHOVNY (VČETNĚ ZTRÁTY ČI POKAŽENÍ DAT, ZTRÁT UTRPĚNÝCH VÁMI ČI TŘETÍMI STRANAMI NEBO NESCHOPNOSTI KNIHOVNY FUNGOVAT S JAKÝMKOLI JINÝM SOFTWAREM), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TENTO DRŽITEL NEBO TŘETÍ STRANA BYLY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI.

KONEC PODMÍNEK

Jak uplatnit tyto podmínky na vaše nové knihovny

Pokud vyvinete novou knihovnu a chcete, aby byla veřejnosti k co největšímu užitku, doporučujeme z ní udělat svobodný software, který může každý šířit a měnit. Můžete tak učinit povolením jejího dalšího šíření za těchto podmínek (nebo popřípadě za podmínek obyčejné GNU General Public License).

<řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá>

Copyright (C)<rok> <jméno autora>

Tato knihovna je svobodný software; můžete ji šířit a upravovat
v souladu s podmínkami GNU Lesser General Public License,
tak jak ji vydala nadace Free Software Foundation; buď verze 2.1
této licence, anebo (dle svého uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tato knihovna je šířena v naději, že bude užitečná, avšak
BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce i bez předpokládané záruky
OBCHODOVATELNOSTI či VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
Pro další podrobnosti viz GNU Lesser General Public License.

Spolu s touto knihovnou jste měli obdržet kopii GNU Lesser General
Public License; pokud se tak nestalo, pište na Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou a papírovou poštou.

Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním módu vypsalo hlášení podobné tomuto:

Packal verze 69, Copyright (C) 19xx jméno autora.
Program Packal je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte
zadáním 'show w'. Jde o svobodný software a jehošíření za jistých
podmínek je vítáno; podrobnosti získáte zadáním `show c'.

Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy, je-li někdo takový, k tomu, aby podepsal "zřeknutí se autorských práv". Zde je vzor; jména pozměňte:

Jojotechna, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k
programu 'Packal' (překladač s nakladačem) napsanému Jakubem Bastlem.

<Tomáš Složitý--podpis>, 1. dubna 1989

Tomáš Složitý, více než prezident

To je k této věci vše!

GNU Lesser General Public License