Zpět na hlavní stránku: Makra a rozšíření pro OpenOffice

TypoJTB - typografické úpravy textu

Toto rozšíření je určeno pro typografické úpravy v textovém editoru Writer OpenOffice.org

Autor: Tomáš Bílek – © 2006-2008 –
Licence: LGPL, která je dostupná např. zde: http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php nebo zde.
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU LGPL.
Je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

Ke stažení - download: poslední verze   v1.6.3   10.5.2021   typoJTB.oxt   (79kB). (Staženo x) (Poslední změny a opravy: Kamil Landa forum.openoffice.cz)

Historie změn a oprav je na této stránce dole.
Připomínky, poznámky a nalezené chyby můžete sdělit na .

Hlavní funkce:

Instalace

Instaluje se jako rozšíření, pomocí Nástroje/Správce rozšíření/Přidat. Od verze OOo 2.2 ve Win stačí poklepat na .oxt soubor - měl by se automaticky spustit správce rozšíření a nabídnout instalaci.
Doporučuji verzi alespoň OOo 2.0.4, v předchozích verzích OOo 1.x.x nefungují. Pro instalaci na starší verze OOo 2.0 je třeba přejmenovat .oxt na .zip. a instalovat přes Nástroje/Správce balíků/Přidat.
Toto rozšíření bylo vyzkoušeno hlavně na Win98 a WinXP, podle ohlasů prý ale funguje i na Linuxu.

Po instalaci se objeví tato nová nástrojová lišta:Většinu funkcí je možno aplikovat na celý dokument nebo i jen na vybranou část textu.Svázání spojek a další úpravy
Umožní vložení/zrušení pevných mezer za spojky, předložky, tituly aj. Místo standardní pevné mezery může alternativně použít znak "Word Joiner" který se ve většině případů chová jako pružná-pevná mezera. Ošetří nevhodné vícenásobné mezery, tabulátory na začátku a konci odstavců, spojovníky, výpustky, mezery okolo závorek, za tečkou apod., zruší prázdné odstavce.
Tlačítko Statistika spočítá a vypíše do složených závorek kolikrát se hledaný jev v dokumentu nebo bloku vyskytuje.
Tlačítko Auto výběr pak zaškrtne volby (s výjimkou voleb označených hvězdičkou *) kde je nenulový výskyt sledovaných jevů.
Tlačítko Uložit nastavení >> vstoupí do dialogu Správa uživatelských profilů, kde lze uložit nastavení pro jeho budoucí rychlé znovuvyvolání. Navíc je zde také možné nastavit činnosti, které se provedou ihned po vybrání profilu z hlavního dialogu. Profily lze vytvořit, mazat, přejmenovat a měnit jejich pořadí.
Kontrola uvozovek nebo párových znaků a jejich snadné záměny
Z roletových seznamů lze rychle vybrat dvojice uvozovek pro hledání a záměnu za jiný pár. Lze zadat i vlastní - xx představuje text mezi uvozovkami. Za znak · (183 dekadicky) lze přidat vysvětlující poznámku, která se zobrazí v roletě ale při provádění bude ignorována. Text mezi hledanými uvozovkami je vybrán jako blok - lze tak zkontrolovat smysluplnost uvozovek. Dvojitými šipkami (<< >>) se dá procházet historií vyhledaných bloků. Volba Přidat uvozovky na začátek a konec bloku "obalí" vybraný blok zvoleným párem uvozovek. Toto okno je modální - lze ho mít otevřené a přitom pracovat v dokumentu.
Hledání a náhrady typografických znaků, slitků a vyhledání slov která zůstanou viset na konci řádku při použití natahovací pevné mezery pomocí znaku Word joiner. Modální okno.
Nastaví šířky mezer nebo i šířky všech znaků vybraného textu. Modální okno.
Vloží do textu na místo kurzoru předefinovaný znak nebo řetězec. Možno použít pro časté opakované vkládání znaků myší. Vkládaný znak lze zadat i pomocí hex nebo dec kódu. Lze upravit rozměry okna. Modální.
Vypíše dekadické a hexadecimální kódy prvních 20. znaků za kurzorem nebo vybraného bloku textu.
Pokusí se zjistit a vypsat, které textové vlastnosti vybraného bloku textu neodpovídají přiřazenému odstavcovému stylu, tj. byly ručně pozměněny. Nabídne možnost obnovit výchozí nastavení těchto vlastnosti podle přiřazeného odstavcového stylu, s výjimkou: tučnosti, sklonu, podtržení a indexů. To se hodí když se pracuje s ručně formátovaným textem, který je třeba "stylově" přeformátovat, ale je vhodné zachovat některé ručně zvýrazněné části textu (tučné, kurzíva...).
Vyhledá všechny řezy fontů použité v dokumentu a porovná s fonty dostupnými momentálně v systému. Chybějící vypíše. Dále vypíše přehled ručně nastavených, stylově určených a v systému dostupných fontů. Pomocí tlačítek pro hledání lze rychle najít výskyty fontů podle jména v celém dokumentu. Okno je modální, takže je možné i zároveň otevřít a celkem pohodlně upravit tabulku náhrad fontů (Nástroje - Volby - OpenOfiice.org - Písma). Okno s výpisem lze zmenšit - zvětšit pomocí šipky ZOOM v pravém horním rohu.
Vloží/zruší zalomení stránky v aktuálním odstavci bez nutnosti přidat/smazat celý odstavec.

Zakáže rozdělení slova na konci řádku (nastavením vlastnosti Znak/Písmo/Jazyk na "žádný") které je vybrané nebo ve kterém je kurzor.
Poznámky:

Po instalaci přibudou dvě nové knihovny basicu (typoJTB a typoJTBcfg).
V modulu typoJTB.m_moje_Sub je několik dalších funkcí které používám při práci ve writeru, přiřazené většinou klávesovým zkratkám:
  Zmensi_mezeru_pred_odstavcem
  Zvetsi_mezeru_pred_odstavcem
  ZmensiPismoBloku
  ZvetsitPismoBloku
  ZmensitBitmapu_na_30mm
  Klad_listu_Brozura

Závěrem bych chtěl upozornit na to, že tato makra vznikala živelně podle vynořujících se potřeb při práci, můžou a patrně obsahují chyby a mají daleko k dokonalému kódu.
Některé použité postupy byly zjištěny experimentálně, takže nemusí 100% fungovat ve všech možných případech. Některé věci jsou nedotažené, jako kompromis mezi relativní jednoduchostí a funkčností.
Historie změn:


v1.6.3     10.5.2021 (Změny a opravy Kamil Landa forum.openoffice.cz)
+ lokalizace menu do slovenštiny
* menu i lišta s ikonami se objeví v libovolném národním prostředí, nezmizí tedy např. při přepnutí LibreOffice do angličtiny (do .xml a .xcu souborů přidány jazykové tagy s prázdnými parametry xml:lang="" s výchozími českými názvy)
* drobná grafická úprava položky 'Pružné mezery' v dialogovém okně 'Spojky, úpravy mezer'
* LibreOffice 7.0/7.1: při zavírání dialogového okna "Šířka znaků a mezer mezi slovy" ošetřena chyba "TargetException: Type: com.sun.star.script.LibraryNotLoadedException" (v makru m_moje_Sub/SaveGlobalData)


v1.5.6     13.8.2018 (Ke stažení - download:   typoJTBv1.5.6.zip   -> po stažení změnit příponu na .oxt)
* Oprava - v LO 6.1 se neukáže nástojový panel - oprava CZ -> CS v souborech description.xml s oddon.xcu
Známé neřešené chyby na LO 6.1 (na Win10)
- při kliknutí na ikonu (i) "Rozdíly oproti stylům": spadnou celé LO
- při kliknutí na ikonu (+-) "Zalomit / zrušit zalomení stránky": nefunguje vložení zalomení (zrušit zalomení kupodivu funguje)


v1.5.5     29.7.2013
+ Přidán přístup přes menu Nástroje/Přídavky/...
* Upravena integrace do uživatelských panelů po změnách v Apache OpenOffice 4.0.
* Doplněno zpřístupnění i z "hlavního dokumentu"


v1.5.4     15.4.2013
* drobné grafické opravy: rámečků, velikosti písem
* Hled. a nahr. typograf. znaků: vyhledání čehokoli na "&" způsobilo pád? a nefunkčnost rozbalení polí Hledat a Nahradit. Je to důsledek bugu Ooo https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=116928 Provizorně fixováno automatickým přidáním pevné mezery před znak "&".
* Jednotky: Pokud za jednotkou byla "." tak se nanahradilo. Upraveno tak že za jednotkou může být .,:;' nebo číslo 2, 3
* Tituly: Jako titul se vyhledaly i nesmyslné kombinace (" cm. text", "závorek. Text")
* Dialog vložit zkratku, spec. znaky: Zrušena provizorní fixace rozměru okna kvůli chybě http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=87596 (opraveno v AOO 3.4.0)
Problémy způsobené změnou vyhodnocování regexp od Apache 3.4.1, LO 4.0.x:
* Hled. a nahr. typograf. znaků: Nefunkční hledání "Word joiner" na konci řádku.
* Spojky, úpravy mezer: Oprava českých uvozovek a závorek - přidávala mezery navíc.
* Přidat mezeru za ,:;?!: Přidávalo mezery navíc.


v1.5.3     11/2010
+ Přidáno vkládání pevné mezery i za dvouhlásky začínající velkým písmenem (Na Ke...)
* Oprava - nešlo instalovat na nové OOo v3.3.


v1.5.2     4/08
* oprava - při záměně jednotek se chybně zpracovala i slova začínající stejně jako nějaká jednotka.


v1.5.1     10/07
* Oprava začlenění do menu pro WriterWeb


v1.5     10/07
+ Modul Spojky, úpravy mezer: Přidána volba výběr uživatelského profilu, tlačítko Uložit nastavení otevře nyní dialog Správa uživatelských profilů.

+ Modul Spojky, úpravy mezer: Přidána zvláštní volba pro Vložení mezery za tečku; nyní se najde a nahradí jen tečka před VELKÝM písmenem, což by nemělo porušit URL, UNO a pod. adresy. Mírně upraveno pořadí voleb v dialogu, podle posloupnosti záměn.

* Překlepy v dialozích: Nastvit šírku, jenohláskové, Datumy změněno na Data


v1.4     6/07
+ Modul Použité fonty: Přidána tlačítka na přímé hledání fontů v dokumentu podle jména a tlačítko pro zkopírování názvu fontu do schránky. Modální okno.


v1.3     5/07
* Modul Rozdíly oproti stylům: 1. vypisuje teď české (lokalizované) jméno odstavcových nebo znakových stylů 2. Zlepšena účinnost vyhledání ručních změn - přesto že byl v celém odstavci změněn např. font písma, tak se odstavec tvářil jako přesně stylový.

+ Přidán modul Použité fonty: pro výpis všech řezů fontů použitých v dokumentu, a přehled fontů, které nejsou dostupné v systému - OOo je nějak nahradí podle své úvahy. Dvě varianty: 1. TestFontsFaces - rozlišuje i řezy fontů (tučné, kurzíva...) ale u rozsáhlejších dokumentů pomalejší; 2. TestFontsQuick - testuje jen jména fontů, report se vypíše jen když jsou nalezeny fonty nepdostupné v systému.

+ přidáno tlačítko pro vlož/zruš zalomení stránky v aktuálním odstavci (bez nutnosti přidat/smazat celý odstavce)


v1.2a     12/06
* Modul Vložit zkratku: - nešlo vkládat do tabulky

* Informace o kódech znaků: - nefungovalo v tabulkách a grafických textových objektech

* Modul Spojky, úpravy mezer: Smazání prázdných odstavců - opraveno tak, aby zůstal zachován styl (nadpis) následující za smazaným prázdným odstavcem

* Modul Rozdíly oproti stylům: (obnovení výchozích parametrů podle zadaneho stylu) - opraven pád makra při použití v záhlaví a pod.

* Opraven pád některých maker při spuštění na vybraný netextový objekt.


v1.2     10/06 - 1. zveřejněná verze